ЗМІСТ

Вступ.

Розділ 1. Хімічний експеримент в процесі навчання хімії.

§ 1.1. Хімічний експеримент як джерело пізнання і засіб виховання.
§ 1.2. Видів хімічного експерименту.

Розділ 2. Питання організації хімічного експерименту.

§ 2.1. Підготовка хімічного експерименту викладачем.
§ 2.2. Підготовка учнів до виконання хімічного експерименту.
§ 2.3. Обов'язки лаборанта в підготовці і проведенні хімічного експерименту.

Розділ 3. Методика хімічного експерименту.

§ 3.1. Технологія демонстрацій.
§ 3.2. Виконання лабораторних дослідів.
§ 3.3. Проведення практичних робіт.
§ 3.4. Рішення експериментальних завдань.
§ 3.5. Уявний експеримент.
§ 3.6. Хімічний експеримент в проблемному навчанні.
§ 3.7. Хімічний експеримент і технічні засоби навчання.

Розділ 4. Методика формування експериментальних умінь і навичок.

§ 4.1. Класифікація експериментальних умінь і навичок.
§ 4.2. Роль спостереження в процесі формування експериментальних умінь і навичок.
§ 4.3. Методика формування і удосконалення експериментальних умінь і навичок.
§ 4.4. Диференційований підхід до формування експериментальних умінь і навичок.
§ 4.5. Контроль і облік експериментальних умінь і навичок.

Розділ 5. Методика роботи з малою масою реактивів.

§ 5.1. Перевага і особливості роботи з малою масою реактивів.
§ 5.2. Устаткування для роботи з малою масою реактивів.
§ 5.3. Методика роботи реактивів, що вчаться з малою масою.

Хімії жодним чином навчитися неможливо
не видав самої практики і не приймаючись
за хімічні операції.
Вступ
Якщо подумки простежити історичний шлях хімічної науки, то можна переконатися, що в її розвитку величезна роль належить експерименту. Усі значимі теоретичні відкриття в хімії є результатом узагальнення великого числа експериментальних фактів. Пізнання природи речовин досягається за допомогою експерименту, він допомагає розкривати взаємозв'язку і взаємозалежності між ними.
Якщо експеримент має таке важливе значення в хімічній науці, то і при навчанні основам цієї науки в школі йому належить не менша роль. Формування представлень і понять про речовини і їх перетворення в курсі хімії, а на основі цього і теоретичних узагальнень неможливо без конкретного спостереження за цими речовинами і без хімічного експерименту. В той же час для пояснення суті спостережуваних хімічних явищ і процесів, що протікають в ході виконання хімічного експерименту, від учнів потрібно глибоке знання законів і теорій. Крім того, хімічний експеримент відіграє важливу роль вформуванні умінь і навичок для проведення дослідів.
Отже, тільки в тісній взаємодії експерименту і теорії в учбово-виховному процесі можна досягти високої якості знань учнів по хімії.
Хімічний експеримент слід розглядати як процес, що включає дві активно діючі сторони - викладач і учень. В зв'язку з цим хімічний експеримент в ході навчання можна розглядати як творчу діяльність викладача, спрямовану на "озброєння" учнів певною системою знань, умінь і навичок, і як пізнавальну діяльність учнів, спрямовану на оволодіння системою знань, умінь і навичок. У першому випадку учень виступає як об'єкт, на який впливають, в другому - як суб'єкт, що зв'язує обидва види діяльності.Тільки так учень в змозі проникнути в суть хімічних явищ і процесів, освоїти їх на рівні загальних закономірностей, провідних ідей і теорій і використати отримані знання для подальшого пізнання предмета хімії.
Питання хімічного експерименту розглянуті у ряді робіт за методикою навчання хімії. Але в них у більшості випадків звертається увага на техніку постановки дослідів і значно рідше на методику їх використання на уроках. Ніяких спеціальних посібників, присвячених окремо методиці хімічного експерименту, немає. Звідси основна ідея цього посібника - показати методику хімічного експерименту в якості цілісної системи і визначити її значення в процесі навчання і виховання на уроках хімії і в позакласній роботі.З вказаної позиції методика розглядається як складова частина хімічного експерименту, яка сприятиме підвищенню науково-методичної підготовки викладачів хімії, а реалізація її рекомендації допоможе активізувати учнів в процесі навчання хімії.
Внутрішній взаємозв'язок діяльності викладача і учнів в процесі хімічного експерименту дозволить організувати процес пізнання хімії не на рівні описового ознайомлення з явищами і процесами, а на рівні оволодіння їх суттю, пояснення причинно-наслідкових зв'язків між ними з позицій сучасної хімічної науки.
У методичному посібнику немає розробок усіх уроків по темах, а наводяться лише загальні рекомендації, які можуть бути корисні викладачеві при підготовці і проведенні хімічного експерименту на уроках з урахуванням змісту учбового матеріалу і цілей навчання.
Початкуючий викладач у своїй роботі може скористатися рекомендаціями з цього посібника для успішного оволодіння методикоюхімічного експерименту. Досвідчений викладач, зіставляючи свій досвід роботи із запропонованою методикою і проявляючи творчий підхід, може продумати і удосконалити методику постановки хімічного експерименту на своїх уроках.

Розділ I.

Хімічний експеримент
в процесі навчання хімії
§ 1.1. Хімічний експеримент
як джерело пізнання і засіб виховання.

При вивченні хімії важливу роль грає хімічний експеримент - складова частина учбового процесу.
Експериментальний характер хімії проявляється передусім в тому, що кожне наукове поняття повинне логічно витікати з поставленого завдання і обгрунтовуватися практично. Пізнання розпочинається з відчуття і сприйняття конкретних предметів, явищ, процесів, фактів і переходить потім до узагальнення і абстрагування. Хімічне поняття - це узагальнені знання про істотні ознаки хімічних явищ і процесів, які формуються на основі їх сприйняття. Їх аналіз дає можливість знайти істотні, властиві їм усім риси і на цій основі встановити хімічні закономірності. Використовуючи різні види хімічного експерименту, викладач учить конкретизувати теоретичні знання, знаходити загальне в одиничному, конкретному. Хімічний експеримент допомагає учням наповнити засвоювані ними хімічні поняття живим, конкретним змістом, побачити в окремих фактах загальні закономірності.Хімічний експеримент сприяє розвитку самостійності, підвищує інтерес до хімії, т. до. в процесі його виконання учні переконуються не лише в практичному значенні такої роботи, але і мають можливість творчо застосовувати свої знання.
Хімічний експеримент розвиває мислення, розумову активність учнів, його можна розглядати як критерій правильності отриманих результатів, зроблених висновків. Дуже часто експеримент стає джерелом формованих представлень, без яких не може протікати продуктивна розумова діяльність. У розумовому розвитку провідну роль грає теорія, але в єдності з експериментом, з практикою. Досвід роботи викладачів хімії показує, що одна з причин відставання в навчанні - утруднення, викликане переходом від наочних образів до абстрактних понять. Систематичне проведення експериментів, в ході осмислення яких хлопці тренуються в такій навичці, може сприяти підвищенню успішності, зокрема по хімії. Отримані уміння і навички учні використовують не лише для самостійного і активного оволодіння знаннями при навчанні в середньому учбовому закладі, але і після його закінчення в ході самоосвіти.
Хімічний експеримент проводиться у декілька етапів: 
перший - обгрунтування постановки досвіду 
другий - планування і проведення 
третій - оцінка отриманих результатів.
Виконувати експеримент можливо лише з опорою на отримані раніше знання. Теоретичне обгрунтування досвіду сприяє його сприйняттю, яке стає більше цілеспрямованим і активним, і осмисленню його суті. 
Проведення експерименту зазвичай пов'язане з висуненням гіпотези. Залучення до цієї роботи учнів розвиває їх мислення, примушує застосовувати наявні знання для формулювання гіпотези, а в результаті її перевірки хлопці отримують новізнання.
Хімічний експеримент відкриває великі можливості як для створення і дозволу проблемних ситуацій, так і для перевірки правильності висуненої гіпотези.
Отже, експеримент позитивно впливає на розумовий розвиток учнів, а викладач має можливість управляти процесами мислення, навчання і засвоєння знань.
Програми по хімії передбачають широке використання хімічного експерименту - демонстрації, лабораторні досліди, практичне зайняття і експериментальні завдання - упродовж усіх років навчання.
Хімічний експеримент може виконувати різні дидактичні функції, використовуватися в різних формах і поєднуватися з різними методами і засобами навчання.Він є системою, в якій використовується принцип поступового підвищення самостійності учнів : від демонстрації явищ через проведення фронтальних лабораторних дослідів під керівництвом викладача до самостійної роботи при виконанні практичного зайняття і рішенні експериментальних завдань.
Проведення демонстрацій дозволяє познайомити учнів з різними хімічними явищами і зв'язками між ними, узагальнення яких може бути покладене в основу закону, теоретичного висновку; з пристроєм і принципом дії приладів і установок; з суттю процесів, що протікають в них, які можуть виступати критеріями правильності виведень.Демонстраційний експеримент проводиться з різними цілями, наприклад, може служити початковим етапом засвоєння якого-небудь теоретичного положення. Так, при розгляді умов, від яких залежить міра дисоціації електролітів, викладач пропонує відповісти на питання: чи "Залежить міра дисоціації від концентрації розчину"? Демонструється досвід, грунтований на випробуванні електропровідності концентрованого і розбавленого розчинів оцтової кислоти. Порівнюючи результати досвіду, учні приходять до висновку, що міра дисоціації електроліту залежить від концентрації розчину, і встановлюють закономірність - з розбавленням розчину міра дисоціації зростає.Демонстраційний експеримент ілюструє правильність викладеного викладачем теоретичного положення. Наприклад, для доказу того, що при нагріванні деяких солей виділяються леткі кислоти, викладач отримує азотну кислоту з нітратів і показує її специфічні властивості або, говорячи про хімічні властивості металів, показує досліди взаємодії металів з неметалами і водою. При цьому кожного разу учитель повинен чітко формулювати мету експерименту. Його пояснення допомагають проаналізувати отримані результати, виділити головне, встановити зв'язки між теоретичними положеннями і досвідченими даними, що їх, що ілюструють.Виконуючи лабораторні досліди і практичні роботи, що вчаться самостійно досліджують хімічні явища і закономірності і на практиці переконуються в їх справедливості, що сприяє свідомому засвоєнню знань. Іноді при проведенні цих дослідів проявляється творчий підхід - застосування знань в нових умовах. Це дозволяє повторити, закріпити, поглибити, розширити і систематизувати знання з різних розділів хімії. Крім того, у школярів формуються експериментальні уміння і навички в поводженні з реактивами і устаткуванням. Усе це сприяє поліпшенню теоретичних знань і політехнічній підготовці учнів.
Вирішуючи експериментальні завдання, учні удосконалюють свої уміння і навички, вчаться застосовувати отримані теоретичні знання для вирішення конкретних завдань.
Можна також запропонувати хлопцям досліди для виконання в домашніх умовах. Домашні досліди і спостереження є простими експериментами, що виконуються без контролю з боку викладача. Їх проведення привчає самостійно застосовувати отримані знання, уміння і навички.
Спостереження як метод пізнання широко використовується при проведенні хімічного експерименту. Діяльність учнів стає цілеспрямованою і набуває активної форми за умови чіткої постановки завдання і розробки методики її рішення. Наприклад, якщо хлопці спостерігають електроліз сульфату міді (II), то головне - стежити за зміною забарвлення розчину солі і появою червоного нальоту на одному вугільному електроді і бульбашок газу біля іншого. Результати спостережень школярі інтерпретують з урахуванням наявних теоретичних знань.При спостереженні за виконанням дослідів (лабораторних і на практичному зайнятті), а також в ході рішення експериментальних завдань функціонують усі аналізатори. З їх допомогою хлопці можуть визначати колір, запах, смак, щільність і інші властивості досліджуваних об'єктів, при порівнянні яких вони навчаються виділяти істотні ознаки, пізнають їх природу.
Експеримент повинен стати необхідною частиною уроку при вивченні конкретних питань. Учні повинні знати, для чого проводити експеримент, яке теоретичне положення він підтверджує, на яке питання допоможе відповісти. Наприклад, при поясненні хімічних властивостей металів викладач виносить на обговорення питання: чи "Усі метали взаємодіють з водою"? Після демонстрації викладачем дослідів діти самостійно роблять висновок: метали, що стоять у ряді напруги правіше водню, з водою не взаємодіють.
Дуже важливо аналізувати результати експериментів, щоб отримати чітку відповідь на поставлене на початку досвіду питання, встановити усі причини і умови, які привели до отримання цих результатів. Крім того, правильно організований експеримент виховує свідому дисципліну, розвиває творчу ініціативу, дбайливе відношення до власності.Робоча обстановка в лабораторії, зразковий порядок в ній також роблять виховний вплив на учнів, покращують дисципліну. У лабораторії повинна постійно підтримуватися чистота, існувати строго продумана система зберігання устаткування і реактивів : тверді речовини - в шафах по групах періодичної системи; розчини - по основних класах з'єднань або по катіонах або аніонах; органічні речовини - також по основних класах з'єднань або функціональних групах. У шафах акуратно розставляють посуд і устаткування.
Попередня підготовка теоретичного матеріалу до майбутньої практичної роботи підвищує інтерес до останньої, а це означає, що хлопці будуть активними і дисциплінованими під час зайняття. Осмислене розуміння суті дослідів, а також акуратне оформлення виконаних робіт позитивно впливають на поведінку дослідів, що вчаться під час виконання дослідів.Необхідно домагатися виконання практичних робіт і отримання потрібних результатів усіма учнями, щоб вони відчули упевненість у своїх силах і прагнули здолати труднощі.
Дуже важливо надавати диференційовану допомогу: уважно стежити за роботою кожного, відмічати, як він планує і організовує свою роботу, як опановує уміння і навички техніки проведення експерименту, чи уміє спостерігати, пояснювати суть явищ, що відбуваються, робити правильні висновки і узагальнення. Необхідно, щоб кожен учень самостійно осмислив матеріал, використав теоретичні знання для пояснень явищ, що відбуваються, і процесів, виведень і узагальнень. При виконанні дослідів слід вимагати дбайливого витрачання реактивів і матеріалів, роз'яснювати значення їх економії для навчального закладу і держави.Особлива увага звертається на техніку виконання роботи : як розчиняти речовини, нагрівати розчин в пробірці або колбі, додавати розчини індикаторів і т. д.
На видному місці потрібно вивісити правила техніки безпеки. Це привчає до організованості і дисциплінованості під час зайняття.
Систематичне використання на уроках хімії експерименту допомагає боротися з формалізмом в знаннях, розвиває уміння спостерігати факти і явища і пояснювати їх суть у світлі вивчених теорій і законів; формує і удосконалює експериментальні уміння і навички; прищеплює навички планувати свою роботу і здійснювати самоконтроль;виховує повагу і любов до праці. Ця робота сприяє загальному вихованню, усебічному розвитку особистості, готує до діяльності на сучасному виробництві.

 
Top